OBRAD - obrazovanje i rad
1. konferencija u lipnju 2016.